අතුරු සම්මත ගිණුම වැඩි ජන්දයෙන් සම්මත වෙයි

2019 වසරේ පළමු මාස 04 වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ රුපියල් බිලියන 1,765ක අතුරු සම්මත ගිණුම වැඩි ජන්ද 96 කින් සම්මත විය.

ඒ සඳහා වූ චන්ද විමසීමේ දී, පක්ෂව චන්ද 102 ක් හිමි වූ අතර, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විරුද්ධව චන්දය භාවිත කළේය. විරුද්ධව හිමි වූ චන්ද සංඛ්‍යාව 6 කි.

ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ හා එක්සත් ජාතික නිදහස් සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් බහුතරය චන්දය දීමෙන් වැලකී සිටියේය.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් අද ඉදිරිපත් කළ ගිණුමේ රජයේ වියදම් වෙනුවෙන් වෙන් කල රුපියල් බිලියන 1765න් රුපියල් බිලියන 970ක් වෙන් වන්නේ, ණය පොළී සහ වාරික ගෙවීම සඳහාය.

Author: admin