ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් නව අමාත්‍යවරුන් මෙන්න

නව ආණ්ඩුවේ තවත් රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පිරිසක් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබෙනවා. මේ අනුව කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරුන් තිදෙනෙක් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 17 දෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 7 දෙනෙක් ඇතුලත්.

දිවුරුම් දුන් සම්පුර්ණ අමාත්‍යවරුන්ගේ විස්තර පහතින් දැක්වේ.

Author: admin