මහනුවර ⁣රෝහල⁣ට තරැ පහේ වැසිකිලියක්

මහනුවර ⁣රෝහල⁣ට තරැ පහේ වැසිකිලියක්💐. 2018-06- 15 දින ජනතා අයිතියට පත් කරනලදි.රෝහලට ඇතුල්වන පුධාන ගේට්ටුව අසලම ඉදිකල මෙහි සියලුම සින්ක්වල .අත ඇල්ලු විට ස්වයංකීය විවෘත වන ජල කරාම ඇත. Automatic water taps with electronic sensors. එසේම urinal ලගට ගිය විටද ඉබේම ජලය ගලා එයි. automatic sensors. එම නිසා ජලකරාම අතින් කැරකවීම නොකල යුතුය.ඉතාමත් අලංකාර විසිතුරැ අන්දමින් නිමාකර ඇති අතර මිහිර සංගීත රාවයක් සහ පටිගත කල උපදෙස් පුචාරය වේ

එසේම ඹරලෝසු..විශාල කන්නාඩි..Hand Dryers ආදි පහසුකම්ද ඇත.නඩත්තුව හා පිරිසිදු කිරීම පුදුගලික සේවකයන්ට පවරාඇත. මෙය සියලුම රෝගීන්ට.අමුත්තන්ට.කාර්ය මණ්ඩලයට භාවිතා කල හැක…මෙය ස්නායු ශළ්‍ය විශේෂඣ වෛද්‍ය සිරිවර්ධන මැතිදුන්ගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය හා මග පෙන්වීම යටතේද..දානපතීන්ගේ පරිත්‍යාග මතද..අධ්‍යක්ෂතුමාගේ අනුගුහයෙන්ද ඉදිකර ඇති අතර මෙය පුවේශමෙන් භාවිතා කිරීම සියලු දෙනාගේ වගකීමක් වනු ඇත💐

Author: admin